Expedia Rewards – ofte stilte spørsmål • AVilkår og betingelser

Vilkår og betingelser for Expedia® Rewards

Sist endret: 2. november 2021
Gyldig fra 1. februar 2022

Expedia Rewards (heretter «programmet») tilbys kundene til Expedia.no og Expedia Norges app-kunder etter Expedia, Inc. («Expedia») sitt eget skjønn og er tilgjengelig for personer som har fylt atten (18) år, har en gyldig e-postadresse og er blitt medlem i programmet (heretter «medlem»/«medlemmet»/«medlemmer»/«medlemmene»). Ved å delta i programmet kan medlemmer samle poeng ved å bestille og gjennomføre kvalifiserte reiser gjennom Expedias nettsted og løse inn tilgjengelige poeng mot visse innløsningsfordeler, avhengig av tilgjengelighet og disse vilkårene og betingelsene. Når «du» og «din»/«ditt»/«dine» brukes i disse betingelsene og vilkårene, refererer dette til et hvilket som helst medlem.

Godta disse vilkårene og betingelsene
Ved å fortsette deltakelsen som medlem i programmet godtar du disse betingelsene og vilkårene. Den versjonen av disse betingelsene og vilkårene som er publisert på nettstedet og er tilgjengelig på www.expedia.no/lp/b/exp-rewards-terms, gjelder frem til 31. januar 2022 og vil erstatte alle tidligere versjoner av disse betingelsene og vilkårene. Disse nye og oppdaterte vilkårene og betingelsene vil gjelde fra 1. februar 2022.

Medlemskap i programmet gjelder ikke der det er forbudt ved lov i delstaten eller landet som medlemmet er bosatt i, og disse vilkårene og betingelsene kan bli endret for å være i overensstemmelse med gjeldende lover og regler.

Endring av disse vilkårene og betingelsene
Av og til kan Expedia gjøre endringer i disse vilkårene og betingelsene. Vi vil alltid prøve å varsle deg om vesentlige endringer før endringene trer i kraft. Tabellen nedenfor viser viktig informasjon om varslene vi sender ut for forskjellige typer endringer:

Endring

Varselperiode

En vesentlig endring i vilkårene og betingelsene som innebærer en betydelig begrensning av (a) hvordan poeng samles eller innløses av medlemmer (eller et hvilket som helst medlemsnivå), eller (b) programfordeler for medlemmer (eller et hvilket som helst medlemsnivå)

Når som helst ved å gi medlemmer skriftlig varsel minst 90 dager på forhånd

Andre endringer i vilkårene og betingelsene

Når som helst uten forhåndsvarsel til medlemmer hvis endringene er til din fordel eller ikke påvirker deg i vesentlig grad. Disse endringene vil gjelde fra datoen de publiseres på https://www.expedia.no/lp/b/exp-rewards-terms.

For alle andre endringer: når som helst ved å gi deg skriftlig varsel

Skriftlige varsler vil bli sendt til kontaktopplysningene du har gitt oss for kontoen din. Du er ansvarlig for å oppdatere kontaktopplysningene dine hvis og når de endres. Ved å fortsette deltakelsen som medlem i programmet etter de ovennevnte varselperiodene godtar du de varslede endringene av disse vilkårene og betingelsene.

Utilbørlig medlemsaktivitet
Expedia forbeholder seg retten til å diskvalifisere medlemmer som ser ut til å manipulere programmet, opptre i strid med disse vilkårene og betingelsene eller handle på en bedragersk eller villedende måte. Medlemmers forsøk på å undergrave den legitime driften og gjennomføringen av programmet kan være et brudd på straffe- og privatrett. Skulle et slikt forsøk skje eller true med å skje, forbeholder Expedia seg retten til å kreve erstatning fra den aktuelle personen i den grad og utstrekning loven tillater dette.

Expedia har rett til å overvåke all kontoaktivitet for å kontrollere at den overholder disse vilkårene og betingelsene. Hvis Expedia har rimelige grunner til å tro at din konto viser tegn til bedrageri, misbruk, utilbørlig opptreden eller mistenkelig aktivitet (samlet kalt «utilbørlig aktivitet»), kan Expedia stenge eller fryse kontoen din umiddelbart, og hvis slik utilbørlig aktivitet har forekommet, kan du miste alle de oppsamlede poengene eller innløsningsfordelene dine. Har du utført utilbørlig aktivitet, forbeholder Expedia seg retten til å ta nødvendige rettslige skritt, og Expedia kan da ha grunnlag for å konfiskere innløsningsfordeler som følge av denne typen aktiviteter. Du kan også bli holdt ansvarlig for økonomiske tap som Expedia har lidd, inkludert saksomkostninger og erstatninger, og du vil ikke kunne delta i programmet i fremtiden. Kvalifiserte bestillinger som viser seg å være tilknyttet utilbørlig aktivitet, vil resultere i tilbaketrekking av poengene for disse, og kontoen som denne typen bestillinger er tilknyttet, fryses for videre samling og innløsning av poeng. For å bestride frysingen av en konto, tilbaketrekking av poeng eller konfiskering av innløsningsfordeler ber vi deg kontakte vårt kundeservicesenter gjennom linkene på denne siden.

Ansvar
Programmet tilbys uten noen garanti (hverken uttrykkelig eller underforstått) eller underforståtte vilkår av noe slag, inkludert, men ikke begrenset til underforståtte garantier eller underforståtte vilkår for tilfredsstillende kvalitet, egnethet til et bestemt formål eller ikke-overtredelse. Expedia gir ingen garantier eller fremstillinger av noe slag med hensyn til programmet, med unntak av tilfeller der en bestemt garanti ikke kan ekskluderes under gjeldende lov.

Expedia er ikke ansvarlig for eventuelle unøyaktigheter knyttet til innsamling, innløsning og bruk av poeng, med mindre og kun i det omfang at Expedia direkte forårsaket disse unøyaktighetene. Expedia er ikke ansvarlig når det gjelder innløsningsfordeler som, etter mottak, kan bli tapt, stjålet eller ødelagt, med mindre slikt ansvar helt eller delvis skyldes en forsømmelig eller bedragersk handling fra Expedias side.  Expedias leverandører og partnere er på ingen måte tilknyttet eller ansvarlig for administreringen av programmet.

Under begrensningene som er fastsatt i disse vilkårene og betingelsene, godtar du at verken Expedia eller Expedias partnerselskaper skal være ansvarlig for noen direkte, indirekte, spesielle, tilfeldige eller følgemessige tap eller skader som oppstår gjennom programmet, bruken av programmet eller forsinkelser eller manglende evne til å bruke programmet. Med hensyn til ansvar for Expedias plikter under disse vilkårene og betingelsene eller hvis Expedia blir funnet ansvarlig for tap eller skader under disse vilkårene og betingelsene, skal Expedia kun være ansvarlig overfor deg for direkte skader som:

(i)  med rimelighet kunne forutses av både deg og Expedia
(ii)  du faktisk har lidt eller pådratt deg
(iii)  direkte kan tilskrives Expedias handlinger

Expedia er ansvarlig overfor deg hvis Expedia er skyldig i henhold til det som er fastsatt i disse vilkårene og betingelsene. Hvis du er en forbruker, vil Expedia, i den grad loven tillater, være ansvarlig for tap eller skader du lider som er et forutsigbart resultat av våre brudd på disse vilkårene og betingelsene eller vår manglende bruk av rimelig omtanke og ferdigheter. Vi er imidlertid ikke ansvarlige for tap eller skader som ikke er forutsigbare.

Midlertidig og endelig opphevelse av disse vilkårene og betingelsene

I den største utstrekning som loven tillater, forbeholder Expedia seg retten til å midlertidig oppheve tilgangen til eller avslutte programmet for en enhver person, når som helst, av en hvilken som helst grunn, med rimelig skriftlig forhåndsvarsel og uten ansvar overfor deg.

Programmet har ingen fastsatt avslutningsdato og kan vare frem til det tidspunktet Expedia bestemmer seg for å avslutte programmet. Expedia kan avslutte programmet når som helst uten forvarsel. Ved avslutning av programmet vil du ha nitti (90) dager på deg fra datoen for kunngjøringen av avslutningen av programmet til å bruke eventuelle resterende poeng i kontoen din. Etter dette vil alle ubrukte poeng falle bort uten at det vil bli gitt noen form for kompensasjon.

Personvern
Et vilkår for medlemskap i programmet er at medlemmer samtykker i og godtar at Expedia samler inn, bruker og formidler personopplysningene som innhentes av Expedia, i samsvar med personvernerklæringen som du finner på www.expedia.no/privacy og alle gjeldende lover om personvern og datavern.

Markedsføring
SHvis Expedia ønsker å markedsføre sine produkter eller tjenester overfor deg, vil Expedia kun gjøre dette etter å ha innhentet ditt samtykke. Hvis du mottar reklame og ikke ønsker å motta slik informasjon lenger, ber vi deg kontakte vårt kundeservicesenter for å be om å bli fjernet fra markedsføringslisten. Du kan også avslutte abonnementet via Expedias markedsføringskommunikasjon. Expedia vil behandle slike forespørsler så snart det er rimelig mulig, men aldri mindre enn 30 dager etter mottak av en slik forespørsel.

Definisjoner

«Konto» betyr en konto der et brukernavn og passord opprettes, og Expedia aktiverer tilgang til Expedia Rewards.

«Basispoeng» er kjernepoengene som kan samles opp som del av Expedia Rewards-programmet i henhold til vilkårene og betingelsene. Basispoeng får du for kvalifisere bestillinger.

«Bonuspoeng» er tilleggspoeng som du får i programmet og kan oppnås gjennom

(a) bonuspoengkampanjer for spesialkampanjer som av og til tilbys medlemmer (vilkårene for slike kampanjer kunngjøres i kampanjeperioden)

(b) bonuspoengtilbud som av og til tilbys medlemmer som fordeler i Expedia Rewards, og som kan omfatte fordeler som ekstra bonuspoeng du får med et bestemt medlemsnivå, ekstra bonuspoeng du får ved å bestille via Expedia-appen eller ved å bestille VIP Access-overnattingssteder. Disse bonuspoengtilbudene vil bli oppført under de relevante nivåfordelene som du finner her.

«Gjennomført reise» betyr at medlemmet eller andre reisende som har bestilt via kontoen, må ha gjennomført oppholdet på et kvalifisert hotell eller i en kvalifisert feriebolig, flydd den kvalifiserte flyreisen, brukt den kvalifiserte leiebilen, brukt billetten(e) til den kvalifiserte aktiviteten eller gjennomført den kvalifiserte pakkereisen.

«krone» eller «NOK» betyr norske kroner.

«Kvalifisert feriebolig» betyr en frittstående bestilling av en annen type feriebolig enn hotell, for eksempel leilighet, hus, villa eller et profesjonelt drevet leilighetskompleks, bestilt på Expedias nettsted og gjennomført av et Expedia Rewards-medlem eller ikke avbestilt.

«Kvalifiserte aktiviteter» betyr alle forhåndsbetalte, frittstående aktiviteter bestilt på Expedias nettsted og gjennomført av Expedia Rewards-medlemmet eller ikke avbestilt.

«Kvalifisert bestilling» betyr en bestilling av enhver form for kvalifisert aktivitet, kvalifisert flyreise, kvalifisert hotell, kvalifisert leiebil, kvalifisert feriebolig og kvalifisert pakke på Expedias nettsted.

«Kvalifisert leiebil» betyr enhver forhåndsbetalt, frittstående leiebil bestilt på Expedias nettsted og gjennomført av Expedia Rewards-medlemmet eller ikke avbestilt.

«Kvalifisert flyreise» betyr enhver frittstående flyreise (eller flyreiser) bestilt i én bestilling på Expedias nettsted og gjennomført av Expedia Rewards-medlemmet eller ikke avbestilt.

«Kvalifisert hotell» betyr ethvert forhåndsbetalt, frittstående hotell bestilt på Expedias nettsted og gjennomført av Expedia Rewards-medlemmet eller ikke avbestilt.

«Kvalifisert pakke» betyr ethvert forhåndsbetalt hotell + fly, hotell + bil, hotell + fly + bil og fly + bil bestilt sammen på Expedias nettsted og gjennomført av Expedia Rewards-medlemmet eller ikke avbestilt.

«Expedias nettsted» betyr Expedia.no eller Expedia Norges mobilapp.

«Kvalifisert nivåbestilling» betyr en kvalifisert bestilling som kvalifiserer for et reiseelement.

«Betal nå» betyr valg av alternativet «Betal nå» på betalingssiden før den kvalifiserte bestillingen gjennomføres. Hvis du valgte alternativet «Betal nå», vil Expedia belaste deg beløpet gjennom din foretrukne betalingsmåte i kroner umiddelbart, minus eventuelle Expedia Rewards-poeng eller kuponger som trekkes fra ved betaling.

«Poeng» samles som del av Expedia Rewards i henhold til programmets vilkår og betingelser og kan bety basispoeng, bonuspoeng eller en kombinasjon av disse. Du kan få poeng for kvalifiserte bestillinger og for bonuspoengtilbud.

«Programfordeler» betyr de tilleggsfordelene kunder får ved å være medlem av Expedia Rewards, som beskrives her og oppdateres fra tid til annen.

«Overnattingssted» betyr kvalifisert feriebolig og/eller kvalifisert hotell.

«Innløsningsfordel» betyr en bestilling på Expedias nettsted som kan betales for (eller delvis betales for) ved innløsning av poeng eller en Rewards-kupong av et medlem under disse vilkårene og betingelsene. Hvert 10. poeng som løses inn, kan brukes til å få 1 kr avslag på fremtidige kvalifiserte innløsninger.

«Reiseelementer» er en måte å beregne fremgangen mot et medlemsnivå på.

 

For å få poeng for en kvalifisert bestilling må du være medlem av programmet før du legger inn en kvalifisert bestilling, og være logget på kontoen din når du legger inn den kvalifiserte bestillingen. Du vil ikke få poeng for bestillinger som legges inn på Expedias nettsted når du ikke er logget på kontoen din, eller hvis du oppretter en konto etter bestillingen, men før reisen gjennomføres.

Som medlem av programmet vil du motta visse kontorelaterte oppdateringer som poengoversikt og nivåstatus. Medlemmer kan stenge kontoen sin når som helst ved å ringe vårt kundeservicesenter. Muligheten til å samle og løse inn poeng og kreve programfordeler opphører når du stenger kontoen din. Stenger du kontoen din, vil du ikke lenger ha tilgang til profilen eller kontooversikten din, du vil ikke lenger kunne samle poeng på fremtidige bestillinger, og poeng du har samlet, kan ikke lenger løses inn i fordeler og vil utløpe umiddelbart på datoen kontoen stenges. Du vil ikke ha muligheten til å reaktivere en stengt konto. Hvis du vil bli med i programmet igjen i fremtiden, må du opprette en ny konto.

Poeng kan bare samles av innehaveren av kontoen som en kvalifisert bestilling er utført gjennom. Andre personer som oppgis som reisende i reiseruten, vil ikke få poeng. Hvis du bestiller en reise for en annen person som reisebestiller ved å bruke bestillerinnstillingene i Expedia-kontoen din, vil vedkommendes konto som du bruker for å utføre bestillingen, kun få poeng for den kvalifiserte bestillingen hvis kontoen er registrert i programmet og vedkommende har en aktiv konto.

Etter at du har utført en kvalifisert bestilling, settes poengene som kan opptjenes, på vent. Antallet ventende poeng som beregnes når en kvalifisert bestilling legges inn, baseres på detaljene i reiseruten som er bestilt. Endringer i eller avbestillinger av den bestilte reiseruten kan føre til forskjeller mellom de forhåndsberegnede poengene og antallet poeng du faktisk får for den aktuelle reiseruten. Ventende poeng kan ikke brukes for å innløse fordeler. For at ventende poeng skal bli tilgjengelige, må den kvalifiserte bestillingen gjennomføres. Da gjøres poengene tilgjengelige i kontoen din basert på tidsperiodene som vises i tabellen for registreringstid/avstemming nedenfor. Så snart poengene er tilgjengelige, kan medlemmet bruke dem til å løse inn fordeler.

Du får ikke poeng for endrings- eller avbestillingsgebyrer som blir lagt til av leverandører.

Hvis du bruker en kupong når du legger inn en kvalifisert bestilling, trekkes kupongens verdi fra før poengene beregnes. Hvis utestående beløp skal betales til reiseleverandøren ved avreise, innsjekking eller utsjekking (f.eks. lokale avgifter eller resortavgift), tas ikke disse beløpene med i poengberegningen (selv i tilfeller der disse beløpene er inkludert i totalbeløpet som vises ved bestilling).

Hvis poeng eller Rewards-kuponger brukes for en bestilling, får ikke medlemmet poeng eller bonuspoeng for den aktuelle delen av bestillingen.

Expedia forbeholder seg retten til når som helst å annullere eventuelle ventende eller tilgjengelige poeng som ble gitt for reiser som ikke ble gjennomført.

Poeng annulleres hvis et medlem mottar refusjon eller kreditt enten fra Expedia, en leverandør, finansinstitusjon eller kortutsteder. Hvis et medlem mottar delvis refusjon eller kreditt fra enten Expedia eller en leverandør som følge av avbestilling innen abestillingsfristen, får ikke vedkommende noen poeng. Når et medlem mottar delvis refusjon eller kreditt fra enten Expedia eller en leverandør og poeng ble innløst for å betale hele eller deler av den kvalifiserte bestillingen, refunderes poengene som ble brukt, til vedkommendes konto. Poeng som er samlet basert på uredelig, villedende eller falsk informasjon, vil bli annullert av Expedia.

Hvis kontoen din ikke viser riktig antall poeng som du skulle ha fått ifølge Expedia, forbeholder Expedia seg retten til å varsle deg om feilen og justere poengene for å rette opp feilen. Dersom du mener at det har foregått mistenkelig aktivitet på kontoen din, må du kontakte vårt kundeservicesenter umiddelbart. Dersom det viser seg at kontoen din er blitt gjenstand for uredelig aktivitet, kan poengene du har samlet, bli overført til en ny konto.

Poengoversikten og innløsningsaktiviteten din finner du på aktivitetssiden for Expedia Rewards. Poeng og programfordeler har ingen kontantverdi og kan ikke overføres til en annen konto / et annet medlem eller løses inn mot kontanter. Poeng kan ikke tildeles, selges, overføres og/eller pantsettes til/for tredjeparter. Du har ingen eiendomsrett eller andre juridiske rettigheter tilknyttet poeng. Du er ansvarlig for å betale eventuell skatt som du som enkeltperson pådrar deg ved deltagelse i programmet og ved innløsning av poeng mot fordeler.

WHvis du mener at du ikke har fått riktig antall poeng for en kvalifisert bestilling, må du kontakte vårt kundeservicesenter innen ett hundre og åtti (180) dager fra datoen reisen ble gjennomført. Expedia (med rimelighet) bestemmer om antall poeng kan justeres på noen måte for den aktuelle reisen. Poeng flyttes aldri manuelt fra ventende til tilgjengelig tidligere enn tidsperioden som vises i tabellen for registreringstid/avstemming nedenfor.

Når du legger inn en kvalifisert bestilling, vil antallet poeng som du forventes å få, settes på vent frem til en kvalifisert bestilling blir til en gjennomført reise og betalingen er bekreftet. I tabellen under kan du se tiden det kan ta før poengene blir tilgjengelige.

 

Kvalifisert bestilling

Tid det tar før poengene bekreftes

Flyreiser